صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۱۵۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۵۷۳۲
امیدنامه صندوق
امیدنامه
تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۴۰۲/۰۴/۰۶ امید نامه (نسخه اولیه) امیدنامه
۱۴۰۲/۱۲/۲۲ امید نامه (نسخه نهایی) امیدنامه
تغییرات امیدنامه
تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۴۰۲/۱۲/۲۲ تصمیمات مجمع - افزودن گروه صنعت سیمان، آهک و گچ به صندوق بخشی مورخ ۱۴۰۲.۱۲.۱۹ تغییرات امیدنامه
۱۴۰۲/۱۲/۱۶ تصمیمات مجمع - تغییر هزینه نرم افزار در امیدنامه صندوق مورخ ۱۴۰۲.۱۲.۱۶ تغییرات امیدنامه
۱۴۰۲/۰۶/۰۸ تصمیمات مجمع - تغییر امیدنامه صندوق مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۰۱ ساعت ۱۵:۳۰ تغییرات امیدنامه
۱۴۰۲/۰۵/۲۱ تصمیمات مجمع - تغییر هزینه نرم افزار صندوق مورخ ۱۴۰۲.۰۵.۲۱ تغییرات امیدنامه
۱۴۰۲/۰۴/۳۱ تصمیمات مجمع - اصلاح بند ۶-۴ امیدنامه صندوق در خصوص پارامترهای بازارگردانی مورخ ۱۴۰۲.۰۴.۳۱ تغییرات امیدنامه
۱۴۰۲/۰۴/۲۸ تصمیمات مجمع - افزایش سقف واحدهای صندوق مورخ ۱۴۰۲.۰۴.۱۷ تغییرات امیدنامه
۱۴۰۲/۰۴/۱۲ تصمیمات مجمع - تصمیم‌گیری در خصوص تغییر صنعت صندوق از محصولات شیمیایی به فلزات اساسی مورخ ۱۴۰۲.۰۳.۳۰ تغییرات امیدنامه