صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۱۵۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۵۷۳۲
مجامع صندوق
ردیف توضیحات دانلود تاریخ
۱ تصمیمات مجمع - تصویب صورتهای مالی سالانه صندوق مورخ ۱۴۰۲.۱۲.۲۰ دریافت خبر ۱۴۰۲/۱۲/۲۱
۲ اسامی حاضرین در مجمع - تصویب صورتهای مالی سالانه صندوق مورخ ۱۴۰۲.۱۲.۲۰ دریافت خبر ۱۴۰۲/۱۲/۲۰
۳ تصمیمات مجمع - افزودن گروه صنعت سیمان، آهک و گچ به صندوق بخشی مورخ ۱۴۰۲.۱۲.۱۹ دریافت خبر ۱۴۰۲/۱۲/۱۹
۴ اسامی حاضرین در مجمع - افزودن گروه صنعت سیمان، آهک و گچ به صندوق بخشی مورخ ۱۴۰۲.۱۲.۱۹ دریافت خبر ۱۴۰۲/۱۲/۱۹
۵ دعوت به مجمع - افزودن گروه صنعت سیمان، آهک و گچ به صندوق بخشی مورخ ۱۴۰۲.۱۲.۱۹ دریافت خبر ۱۴۰۲/۱۲/۱۹
۶ تصمیمات مجمع - تغییر هزینه نرم افزار در امیدنامه صندوق مورخ ۱۴۰۲.۱۲.۱۶ دریافت خبر ۱۴۰۲/۱۲/۱۶
۷ اسامی حاضرین در مجمع - تغییر هزینه نرم افزار در امیدنامه صندوق مورخ ۱۴۰۲.۱۲.۱۶ دریافت خبر ۱۴۰۲/۱۲/۱۶
۸ دعوت به مجمع - تغییر هزینه نرم افزار در امیدنامه صندوق مورخ ۱۴۰۲.۱۲.۱۶ دریافت خبر ۱۴۰۲/۱۲/۱۳
۹ دعوت به مجمع - تصویب صورتهای مالی سالانه صندوق مورخ ۱۴۰۲.۱۲.۲۰ دریافت خبر ۱۴۰۲/۱۲/۰۸
۱۰ تصمیمات مجمع - تغییر امیدنامه صندوق مورخ ۱۴۰۲.۰۹.۰۵ دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۹/۰۵
۱۱ تصمیمات مجمع - تغییر اساسنامه صندوق مورخ ۱۴۰۲.۰۹.۰۵ دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۹/۰۵
۱۲ اسامی حاضرین در مجمع - تغییر اساسنامه و امیدنامه صندوق مورخ ۱۴۰۲.۰۹.۰۵ دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۹/۰۵
۱۳ دعوت به مجمع - تغییر اساسنامه و امیدنامه صندوق مورخ ۱۴۰۲.۰۹.۰۵ دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۹/۰۵
۱۴ تصمیمات مجمع - تغییر اساسنامه صندوق مورخ ۱۴۰۲.۰۶.۲۲ دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۶/۲۲
۱۵ اسامی حاضرین در مجمع - تغییر اساسنامه صندوق مورخ ۱۴۰۲.۰۶.۲۲ دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۶/۲۲
۱۶ دعوت به مجمع - تغییر اساسنامه صندوق مورخ ۱۴۰۲.۰۶.۲۲ دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۶/۱۴
۱۷ تصمیمات مجمع - تغییر امیدنامه صندوق مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۰۱ ساعت ۱۵:۳۰ دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۶/۰۴
۱۸ تصمیمات مجمع - تغییر اساسنامه صندوق مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۰۱ ساعت ۱۵ دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۶/۰۴
۱۹ اسامی حاضرین در مجمع - تغییر اساسنامه و امیدنامه صندوق مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۰۱ ساعت ۱۵ و ۱۵:۳۰ دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۶/۰۱
۲۰ دعوت به مجمع - تغییر اساسنامه و امیدنامه صندوق مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۰۱ ساعت ۱۵ و ۱۵:۳۰ دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۶/۰۱
۲۱ تصمیمات مجمع - تغییر هزینه نرم افزار صندوق مورخ ۱۴۰۲.۰۵.۲۱ دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۵/۲۱
۲۲ اسامی حاضرین در مجمع - تغییر هزینه نرم افزار صندوق مورخ ۱۴۰۲.۰۵.۲۱ دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۵/۲۱
۲۳ دعوت به مجمع - تغییر هزینه نرم افزار صندوق مورخ ۱۴۰۲.۰۵.۲۱ دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۵/۱۰
۲۴ تصمیمات مجمع - اصلاح بند ۶-۴ امیدنامه صندوق در خصوص پارامترهای بازارگردانی مورخ ۱۴۰۲.۰۴.۳۱ دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۴/۳۱
۲۵ اسامی حاضرین در مجمع - اصلاح بند ۶-۴ امیدنامه صندوق در خصوص پارامترهای بازارگردانی مورخ ۱۴۰۲.۰۴.۳۱ دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۴/۳۱
۲۶ دعوت به مجمع - اصلاح بند ۶-۴ امیدنامه صندوق در خصوص پارامترهای بازارگردانی مورخ ۱۴۰۲.۰۴.۳۱ دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۴/۳۱
۲۷ تصمیمات مجمع - افزایش سقف واحدهای صندوق مورخ ۱۴۰۲.۰۴.۱۷ دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۴/۱۷
۲۸ اسامی حاضرین در مجمع - افزایش سقف واحدهای صندوق مورخ ۱۴۰۲.۰۴.۱۷ دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۴/۱۷
۲۹ دعوت به مجمع - افزایش سقف واحدهای صندوق مورخ ۱۴۰۲.۰۴.۱۷ دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۴/۱۷
۳۰ تصمیمات مجمع - تصمیم‌گیری در خصوص تغییر صنعت صندوق از محصولات شیمیایی به فلزات اساسی مورخ ۱۴۰۲.۰۳.۳۰ دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۴/۰۴
۳۱ اسامی حاضرین در مجمع - تغییر صنعت پتروشیمی به فلزات اساسی در امیدنامه صندوق مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۰ دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۳/۳۰
۳۲ دعوت به مجمع - تغییر صنعت پتروشیمی به فلزات اساسی در امیدنامه صندوق مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۰ دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۳/۲۹
۳۳ اسامی حاضرین در مجمع - موسسین و صاحبین امضاء مجاز صندوق مورخ ۱۴۰۲.۰۲.۱۹ دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۳/۲۸
۳۴ تصمیمات مجمع - صاحبین امضاء مجاز صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع مفید مورخ ۱۴۰۲.۰۲.۱۹ ساعت ۱۰ دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۳/۲۸
۳۵ تصمیمات مجمع - موسسین صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع مفید مورخ ۱۴۰۲.۰۲.۱۹ ساعت ۹ دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۳/۲۸
۳۶ دعوت به مجمع - موسسین صندوق مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۱۹ دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۳/۲۸