صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۱۵۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۵۷۳۲
مجامع صندوق
ردیف توضیحات دانلود تاریخ
۱ تصمیمات مجمع - تغییر امیدنامه صندوق مورخ ۱۴۰۲.۰۹.۰۵ دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۹/۰۵
۲ تصمیمات مجمع - تغییر اساسنامه صندوق مورخ ۱۴۰۲.۰۹.۰۵ دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۹/۰۵
۳ اسامی حاضرین در مجمع - تغییر اساسنامه و امیدنامه صندوق مورخ ۱۴۰۲.۰۹.۰۵ دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۹/۰۵
۴ دعوت به مجمع - تغییر اساسنامه و امیدنامه صندوق مورخ ۱۴۰۲.۰۹.۰۵ دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۹/۰۵
۵ تصمیمات مجمع - تغییر اساسنامه صندوق مورخ ۱۴۰۲.۰۶.۲۲ دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۶/۲۲
۶ اسامی حاضرین در مجمع - تغییر اساسنامه صندوق مورخ ۱۴۰۲.۰۶.۲۲ دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۶/۲۲
۷ دعوت به مجمع - تغییر اساسنامه صندوق مورخ ۱۴۰۲.۰۶.۲۲ دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۶/۱۴
۸ تصمیمات مجمع - تغییر امیدنامه صندوق مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۰۱ ساعت ۱۵:۳۰ دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۶/۰۴
۹ تصمیمات مجمع - تغییر اساسنامه صندوق مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۰۱ ساعت ۱۵ دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۶/۰۴
۱۰ اسامی حاضرین در مجمع - تغییر اساسنامه و امیدنامه صندوق مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۰۱ ساعت ۱۵ و ۱۵:۳۰ دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۶/۰۱
۱۱ دعوت به مجمع - تغییر اساسنامه و امیدنامه صندوق مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۰۱ ساعت ۱۵ و ۱۵:۳۰ دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۶/۰۱
۱۲ تصمیمات مجمع - تغییر هزینه نرم افزار صندوق مورخ ۱۴۰۲.۰۵.۲۱ دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۵/۲۱
۱۳ اسامی حاضرین در مجمع - تغییر هزینه نرم افزار صندوق مورخ ۱۴۰۲.۰۵.۲۱ دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۵/۲۱
۱۴ دعوت به مجمع - تغییر هزینه نرم افزار صندوق مورخ ۱۴۰۲.۰۵.۲۱ دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۵/۱۰
۱۵ تصمیمات مجمع - اصلاح بند ۶-۴ امیدنامه صندوق در خصوص پارامترهای بازارگردانی مورخ ۱۴۰۲.۰۴.۳۱ دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۴/۳۱
۱۶ اسامی حاضرین در مجمع - اصلاح بند ۶-۴ امیدنامه صندوق در خصوص پارامترهای بازارگردانی مورخ ۱۴۰۲.۰۴.۳۱ دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۴/۳۱
۱۷ دعوت به مجمع - اصلاح بند ۶-۴ امیدنامه صندوق در خصوص پارامترهای بازارگردانی مورخ ۱۴۰۲.۰۴.۳۱ دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۴/۳۱
۱۸ تصمیمات مجمع - افزایش سقف واحدهای صندوق مورخ ۱۴۰۲.۰۴.۱۷ دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۴/۱۷
۱۹ اسامی حاضرین در مجمع - افزایش سقف واحدهای صندوق مورخ ۱۴۰۲.۰۴.۱۷ دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۴/۱۷
۲۰ دعوت به مجمع - افزایش سقف واحدهای صندوق مورخ ۱۴۰۲.۰۴.۱۷ دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۴/۱۷
۲۱ تصمیمات مجمع - تصمیم‌گیری در خصوص تغییر صنعت صندوق از محصولات شیمیایی به فلزات اساسی مورخ ۱۴۰۲.۰۳.۳۰ دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۴/۰۴
۲۲ اسامی حاضرین در مجمع - تغییر صنعت پتروشیمی به فلزات اساسی در امیدنامه صندوق مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۰ دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۳/۳۰
۲۳ دعوت به مجمع - تغییر صنعت پتروشیمی به فلزات اساسی در امیدنامه صندوق مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۰ دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۳/۲۹
۲۴ اسامی حاضرین در مجمع - موسسین و صاحبین امضاء مجاز صندوق مورخ ۱۴۰۲.۰۲.۱۹ دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۳/۲۸
۲۵ تصمیمات مجمع - صاحبین امضاء مجاز صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع مفید مورخ ۱۴۰۲.۰۲.۱۹ ساعت ۱۰ دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۳/۲۸
۲۶ تصمیمات مجمع - موسسین صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع مفید مورخ ۱۴۰۲.۰۲.۱۹ ساعت ۹ دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۳/۲۸
۲۷ دعوت به مجمع - موسسین صندوق مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۱۹ دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۳/۲۸