صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۱۵۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۵۷۳۲
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۱ ۱۴۰۳/۰۳/۰۸ ۵,۹۱۵,۶۴۵ ۲۹.۸۳ % ۱۱,۸۲۸,۶۸۱ ۵۹.۶۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۸۹۱,۱۵۴ ۹.۵۴ % ۱۹۵,۵۳۴ ۰.۹۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲ ۱۴۰۳/۰۳/۰۷ ۵,۸۷۳,۲۴۶ ۳۰ % ۱۱,۷۷۰,۴۸۴ ۶۰.۱۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۷۹۶,۹۵۵ ۹.۱۸ % ۱۳۷,۱۱۷ ۰.۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳ ۱۴۰۳/۰۳/۰۶ ۵,۹۱۵,۶۷۰ ۳۰.۰۱ % ۱۱,۷۸۲,۱۶۸ ۵۹.۷۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۸۰۸,۶۶۵ ۹.۱۸ % ۲۰۴,۰۵۸ ۱.۰۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴ ۱۴۰۳/۰۳/۰۵ ۵,۹۹۸,۲۶۵ ۳۰.۰۲ % ۱۱,۹۳۴,۶۸۸ ۵۹.۷۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۸۷۶,۹۳۰ ۹.۳۹ % ۱۶۸,۴۳۲ ۰.۸۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۵ ۱۴۰۳/۰۳/۰۴ ۶,۱۴۳,۹۳۵ ۳۰.۲۷ % ۱۲,۱۳۲,۰۲۵ ۵۹.۷۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۸۹۴,۶۹۷ ۹.۳۳ % ۱۲۹,۱۲۶ ۰.۶۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۶ ۱۴۰۳/۰۳/۰۳ ۶,۱۴۳,۹۳۵ ۳۰.۲۷ % ۱۲,۱۳۲,۰۲۵ ۵۹.۷۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۸۹۴,۶۹۷ ۹.۳۳ % ۱۲۸,۱۳۲ ۰.۶۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۷ ۱۴۰۳/۰۳/۰۲ ۶,۱۴۳,۹۳۵ ۳۰.۲۷ % ۱۲,۱۳۲,۰۲۵ ۵۹.۷۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۸۹۴,۶۹۷ ۹.۳۳ % ۱۲۷,۱۳۹ ۰.۶۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۸ ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ ۶,۱۴۳,۹۳۵ ۳۰.۲۷ % ۱۲,۱۳۲,۰۲۵ ۵۹.۷۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۸۹۴,۶۹۷ ۹.۳۳ % ۱۲۶,۱۴۶ ۰.۶۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۹ ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ ۶,۱۱۵,۰۰۱ ۳۰.۱۳ % ۱۲,۰۸۲,۹۵۵ ۵۹.۵۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۹۳۲,۳۷۹ ۹.۵۲ % ۱۶۴,۴۹۰ ۰.۸۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۰ ۱۴۰۳/۰۲/۳۰ ۶,۱۱۵,۰۰۱ ۳۰.۱۳ % ۱۲,۰۸۶,۹۵۹ ۵۹.۵۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۹۲۴,۵۴۸ ۹.۴۸ % ۱۶۷,۵۹۸ ۰.۸۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %