صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۱۵۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۵۷۳۲
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱ ۱۴۰۲/۰۹/۱۳ ۵,۷۷۵,۰۰۳ ۷۰.۶۴ % ۲,۳۲۰,۸۲۱ ۲۸.۳۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۳,۴۴۸ ۰.۱۶ % ۶۵,۵۲۶ ۰.۸ % ۰ ۰ %
۲ ۱۴۰۲/۰۹/۱۲ ۵,۷۲۴,۳۸۱ ۷۰.۶۱ % ۲,۳۰۷,۷۷۴ ۲۸.۴۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۳۴۹ ۰.۰۲ % ۷۴,۰۱۳ ۰.۹۱ % ۰ ۰ %
۳ ۱۴۰۲/۰۹/۱۱ ۵,۴۴۲,۹۰۲ ۷۰.۳۹ % ۲,۲۷۴,۶۰۰ ۲۹.۴۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۳۴۹ ۰.۰۲ % ۱۳,۲۰۰ ۰.۱۷ % ۰ ۰ %
۴ ۱۴۰۲/۰۹/۱۰ ۵,۴۴۳,۹۰۹ ۷۰.۵۱ % ۲,۲۷۴,۵۱۲ ۲۹.۴۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۳۴۹ ۰.۰۲ % ۸۱۳ ۰.۰۱ % ۰ ۰ %
۵ ۱۴۰۲/۰۹/۰۹ ۵,۴۴۳,۹۰۹ ۷۰.۵۱ % ۲,۲۷۴,۵۱۲ ۲۹.۴۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۳۴۹ ۰.۰۲ % ۸۲۱ ۰.۰۱ % ۰ ۰ %
۶ ۱۴۰۲/۰۹/۰۸ ۵,۴۴۳,۹۰۹ ۷۰.۵۱ % ۲,۲۷۴,۵۱۲ ۲۹.۴۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۳۴۹ ۰.۰۲ % ۸۲۸ ۰.۰۱ % ۰ ۰ %
۷ ۱۴۰۲/۰۹/۰۷ ۵,۳۲۱,۰۳۲ ۶۹.۸۸ % ۲,۲۹۰,۸۵۱ ۳۰.۰۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۳۴۹ ۰.۰۲ % ۸۳۶ ۰.۰۱ % ۰ ۰ %
۸ ۱۴۰۲/۰۹/۰۶ ۵,۲۳۰,۸۱۷ ۶۹.۲۶ % ۲,۲۹۹,۲۸۱ ۳۰.۴۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۴۹ ۰ % ۲۱,۷۰۴ ۰.۲۹ % ۰ ۰ %
۹ ۱۴۰۲/۰۹/۰۵ ۵,۲۳۶,۴۸۴ ۶۹.۰۳ % ۲,۳۱۲,۹۶۰ ۳۰.۴۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۴,۲۷۳ ۰.۱۹ % ۲۱,۷۸۷ ۰.۲۹ % ۰ ۰ %
۱۰ ۱۴۰۲/۰۹/۰۴ ۵,۲۳۸,۰۹۸ ۶۹.۲۸ % ۲,۳۰۷,۲۹۶ ۳۰.۵۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶۹۵ ۰.۰۱ % ۱۴,۵۱۲ ۰.۱۹ % ۰ ۰ %