صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۱۵۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۵۷۳۲
اطلاعات سرمایه‌گذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۳/۰۴/۲۲
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲,۰۶۳,۱۶۶,۰۱۷
NAVصدور(پایانی)
۱۰,۶۹۲
NAVابطال(پایانی)
۱۰,۶۲۲
NAVآماری(پایانی)
۱۰,۶۲۲
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۲۱,۹۱۴,۹۲۳,۱۶۷,۲۵۸
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۳/۰۴/۲۲
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲,۰۶۳,۱۶۶,۰۱۷
قیمت صدور هر واحد (لحظه ای)
۱۰,۶۹۲
قیمت ابطال هر واحد (لحظه ای)
۱۰,۶۲۲
قیمت آماری هر واحد (لحظه ای)
۱۰,۶۲۲
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۲۱,۹۱۴,۹۲۳,۱۶۷,۲۵۸
اطلاعات صندوق
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۲/۰۴/۲۱
نوع صندوق
قابل معامله - بخشی
انتخاب نماد:
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۴۰۳/۰۴/۲۲ ۱۰,۶۹۲ ۱۰,۶۲۲ ۱۰,۶۲۲ ۰ ۰ ۲,۰۶۲,۲۲۴,۵۵۲ ۰ ۶۱۶,۲۶۰,۳۳۴ ۲,۰۶۳,۱۶۶,۰۱۷ ۲۱,۹۱۴,۹۲۳,۱۶۷,۲۵۸
  ۲ ۱۴۰۳/۰۴/۲۱ ۱۰,۶۶۲ ۱۰,۵۹۲ ۱۰,۵۹۲ ۰ ۰ ۲,۰۶۲,۲۲۴,۵۵۲ ۰ ۶۱۶,۲۶۰,۳۳۴ ۲,۰۶۳,۱۶۶,۰۱۷ ۲۱,۸۵۳,۱۰۲,۸۱۶,۳۶۴
  ۳ ۱۴۰۳/۰۴/۲۰ ۱۰,۶۷۲ ۱۰,۶۰۲ ۱۰,۶۰۲ ۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۰۶۲,۲۲۴,۵۵۲ ۲,۷۰۰,۰۰۰ ۶۱۶,۲۶۰,۳۳۴ ۲,۰۶۳,۱۶۶,۰۱۷ ۲۱,۸۷۲,۹۰۱,۳۶۵,۹۲۵
  ۴ ۱۴۰۳/۰۴/۱۹ ۱۰,۶۵۰ ۱۰,۵۷۹ ۱۰,۵۷۹ ۰ ۱,۶۰۰,۰۰۰ ۲,۰۶۱,۲۲۴,۵۵۲ ۶,۰۰۰,۰۰۰ ۶۱۳,۵۶۰,۳۳۴ ۲,۰۶۴,۸۶۶,۰۱۷ ۲۱,۸۴۳,۴۴۹,۳۴۷,۵۹۹
  ۵ ۱۴۰۳/۰۴/۱۸ ۱۰,۶۸۵ ۱۰,۶۱۴ ۱۰,۶۱۴ ۰ ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۰۵۹,۶۲۴,۵۵۲ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۶۰۷,۵۶۰,۳۳۴ ۲,۰۶۹,۲۶۶,۰۱۷ ۲۱,۹۶۳,۰۰۷,۹۲۵,۱۳۵
  ۶ ۱۴۰۳/۰۴/۱۷ ۱۰,۷۱۷ ۱۰,۶۴۶ ۱۰,۶۴۶ ۰ ۹,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۰۴۷,۶۲۴,۵۵۲ ۹,۰۰۰,۰۰۰ ۶۰۶,۵۶۰,۳۳۴ ۲,۰۵۸,۲۶۶,۰۱۷ ۲۱,۹۱۱,۳۵۵,۹۷۷,۸۶۹
  ۷ ۱۴۰۳/۰۴/۱۶ ۱۰,۶۳۴ ۱۰,۵۶۵ ۱۰,۵۶۵ ۰ ۳۴,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۰۳۸,۶۲۴,۵۵۲ ۰ ۵۹۷,۵۶۰,۳۳۴ ۲,۰۵۸,۲۶۶,۰۱۷ ۲۱,۷۴۶,۰۸۴,۳۱۷,۰۵۹
  ۸ ۱۴۰۳/۰۴/۱۵ ۱۰,۲۰۶ ۱۰,۱۴۰ ۱۰,۱۴۰ ۰ ۰ ۲,۰۰۴,۶۲۴,۵۵۲ ۰ ۵۹۷,۵۶۰,۳۳۴ ۲,۰۲۴,۲۶۶,۰۱۷ ۲۰,۵۲۵,۶۷۹,۵۰۹,۴۵۵
  ۹ ۱۴۰۳/۰۴/۱۴ ۱۰,۲۰۶ ۱۰,۱۳۹ ۱۰,۱۳۹ ۰ ۰ ۲,۰۰۴,۶۲۴,۵۵۲ ۰ ۵۹۷,۵۶۰,۳۳۴ ۲,۰۲۴,۲۶۶,۰۱۷ ۲۰,۵۲۴,۶۲۶,۸۶۷,۵۵۷
  ۱۰ ۱۴۰۳/۰۴/۱۳ ۱۰,۲۱۳ ۱۰,۱۴۶ ۱۰,۱۴۶ ۰ ۰ ۲,۰۰۴,۶۲۴,۵۵۲ ۰ ۵۹۷,۵۶۰,۳۳۴ ۲,۰۲۴,۲۶۶,۰۱۷ ۲۰,۵۳۸,۷۸۲,۳۹۷,۰۲۳
  ۱۱ ۱۴۰۳/۰۴/۱۲ ۱۰,۱۲۸ ۱۰,۰۶۲ ۱۰,۰۶۲ ۰ ۰ ۲,۰۰۴,۶۲۴,۵۵۲ ۴۶۰,۰۰۰ ۵۹۷,۵۶۰,۳۳۴ ۲,۰۲۴,۲۶۶,۰۱۷ ۲۰,۳۶۹,۰۶۵,۲۱۱,۳۶۴
  ۱۲ ۱۴۰۳/۰۴/۱۱ ۱۰,۰۲۱ ۹,۹۵۶ ۹,۹۵۶ ۰ ۰ ۲,۰۰۴,۶۲۴,۵۵۲ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۵۹۷,۱۰۰,۳۳۴ ۲,۰۲۴,۷۲۶,۰۱۷ ۲۰,۱۵۹,۱۵۰,۵۲۵,۵۱۷
  ۱۳ ۱۴۰۳/۰۴/۱۰ ۹,۹۳۵ ۹,۸۷۱ ۹,۸۷۱ ۰ ۰ ۲,۰۰۴,۶۲۴,۵۵۲ ۱۷,۱۰۰,۰۰۰ ۵۹۴,۶۰۰,۳۳۴ ۲,۰۲۷,۲۲۶,۰۱۷ ۲۰,۰۰۹,۸۱۶,۱۷۳,۰۱۰
  ۱۴ ۱۴۰۳/۰۴/۰۹ ۱۰,۱۰۵ ۱۰,۰۴۰ ۱۰,۰۴۰ ۰ ۰ ۲,۰۰۴,۶۲۴,۵۵۲ ۵,۹۰۰,۰۰۰ ۵۷۷,۵۰۰,۳۳۴ ۲,۰۴۴,۳۲۶,۰۱۷ ۲۰,۵۲۴,۹۵۴,۵۰۹,۳۸۸
  ۱۵ ۱۴۰۳/۰۴/۰۸ ۱۰,۰۳۷ ۹,۹۷۲ ۹,۹۷۲ ۰ ۰ ۲,۰۰۴,۶۲۴,۵۵۲ ۰ ۵۷۱,۶۰۰,۳۳۴ ۲,۰۵۰,۲۲۶,۰۱۷ ۲۰,۴۴۵,۰۴۹,۴۵۲,۶۰۱
  ۱۶ ۱۴۰۳/۰۴/۰۷ ۱۰,۰۳۷ ۹,۹۷۲ ۹,۹۷۲ ۰ ۰ ۲,۰۰۴,۶۲۴,۵۵۲ ۰ ۵۷۱,۶۰۰,۳۳۴ ۲,۰۵۰,۲۲۶,۰۱۷ ۲۰,۴۴۴,۲۹۳,۵۵۱,۵۱۳
  ۱۷ ۱۴۰۳/۰۴/۰۶ ۱۰,۰۴۰ ۹,۹۷۵ ۹,۹۷۵ ۰ ۳,۶۰۰,۰۰۰ ۲,۰۰۴,۶۲۴,۵۵۲ ۰ ۵۷۱,۶۰۰,۳۳۴ ۲,۰۵۰,۲۲۶,۰۱۷ ۲۰,۴۵۱,۹۹۴,۰۶۰,۶۶۷
  ۱۸ ۱۴۰۳/۰۴/۰۵ ۹,۹۵۵ ۹,۸۹۱ ۹,۸۹۱ ۰ ۰ ۲,۰۰۱,۰۲۴,۵۵۲ ۰ ۵۷۱,۶۰۰,۳۳۴ ۲,۰۴۶,۶۲۶,۰۱۷ ۲۰,۲۴۳,۶۳۳,۹۳۱,۲۶۶
  ۱۹ ۱۴۰۳/۰۴/۰۴ ۹,۹۵۵ ۹,۸۹۱ ۹,۸۹۱ ۰ ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۲,۰۰۱,۰۲۴,۵۵۲ ۰ ۵۷۱,۶۰۰,۳۳۴ ۲,۰۴۶,۶۲۶,۰۱۷ ۲۰,۲۴۳,۶۷۳,۶۱۳,۲۲۲
  ۲۰ ۱۴۰۳/۰۴/۰۳ ۹,۸۳۷ ۹,۷۷۵ ۹,۷۷۵ ۰ ۰ ۱,۹۹۹,۵۲۴,۵۵۲ ۲۰۰,۰۰۰ ۵۷۱,۶۰۰,۳۳۴ ۲,۰۴۵,۱۲۶,۰۱۷ ۱۹,۹۹۱,۱۰۲,۰۷۸,۰۶۶
  مشاهده همه