صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۱۵۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۵۷۳۲
اطلاعات سرمایه‌گذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۲/۱۲/۰۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۲۰۹,۶۹۶,۳۳۹
NAVصدور(پایانی)
۱۰,۴۵۶
NAVابطال(پایانی)
۱۰,۳۸۵
NAVآماری(پایانی)
۱۰,۳۸۵
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱۲,۵۶۲,۷۴۸,۷۵۴,۱۹۶
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۲/۱۲/۰۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۲۰۹,۶۹۶,۳۳۹
قیمت صدور هر واحد (لحظه ای)
۱۰,۴۵۶
قیمت ابطال هر واحد (لحظه ای)
۱۰,۳۸۵
قیمت آماری هر واحد (لحظه ای)
۱۰,۳۸۵
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱۲,۵۶۲,۷۴۸,۷۵۴,۱۹۶
اطلاعات صندوق
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۲/۰۴/۲۱
نوع صندوق
قابل معامله - بخشی
انتخاب نماد:
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۴۰۲/۱۲/۰۱ ۱۰,۴۵۶ ۱۰,۳۸۵ ۱۰,۳۸۵ ۰ ۰ ۱,۰۱۳,۵۱۲,۰۰۰ ۳,۲۲۵,۰۱۴ ۴۲۱,۰۱۷,۴۶۰ ۱,۲۰۹,۶۹۶,۳۳۹ ۱۲,۵۶۲,۷۴۸,۷۵۴,۱۹۶
  ۲ ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ ۱۰,۴۴۵ ۱۰,۳۷۴ ۱۰,۳۷۴ ۰ ۰ ۱,۰۱۳,۵۱۲,۰۰۰ ۱,۳۰۰,۰۰۰ ۴۱۷,۷۹۲,۴۴۶ ۱,۲۱۲,۹۲۱,۳۵۳ ۱۲,۵۸۲,۶۷۹,۵۶۶,۵۵۱
  ۳ ۱۴۰۲/۱۱/۲۹ ۱۰,۴۲۹ ۱۰,۳۵۹ ۱۰,۳۵۹ ۰ ۰ ۱,۰۱۳,۵۱۲,۰۰۰ ۳,۵۰۰,۰۰۰ ۴۱۶,۴۹۲,۴۴۶ ۱,۲۱۴,۲۲۱,۳۵۳ ۱۲,۵۷۸,۰۰۷,۵۴۱,۰۲۸
  ۴ ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ ۱۰,۳۱۸ ۱۰,۲۴۹ ۱۰,۲۴۹ ۰ ۰ ۱,۰۱۳,۵۱۲,۰۰۰ ۷,۱۲۶,۶۸۴ ۴۱۲,۹۹۲,۴۴۶ ۱,۲۱۷,۷۲۱,۳۵۳ ۱۲,۴۸۰,۰۵۰,۶۲۰,۱۷۰
  ۵ ۱۴۰۲/۱۱/۲۷ ۱۰,۴۱۱ ۱۰,۳۴۰ ۱۰,۳۴۰ ۰ ۰ ۱,۰۱۳,۵۱۲,۰۰۰ ۰ ۴۰۵,۸۶۵,۷۶۲ ۱,۲۲۴,۸۴۸,۰۳۷ ۱۲,۶۶۴,۹۶۵,۱۸۱,۹۰۶
  ۶ ۱۴۰۲/۱۱/۲۶ ۱۰,۴۱۱ ۱۰,۳۴۰ ۱۰,۳۴۰ ۰ ۰ ۱,۰۱۳,۵۱۲,۰۰۰ ۰ ۴۰۵,۸۶۵,۷۶۲ ۱,۲۲۴,۸۴۸,۰۳۷ ۱۲,۶۶۵,۳۹۹,۰۴۵,۵۴۵
  ۷ ۱۴۰۲/۱۱/۲۵ ۱۰,۴۱۱ ۱۰,۳۴۱ ۱۰,۳۴۱ ۰ ۰ ۱,۰۱۳,۵۱۲,۰۰۰ ۶,۰۲۴,۳۸۲ ۴۰۵,۸۶۵,۷۶۲ ۱,۲۲۴,۸۴۸,۰۳۷ ۱۲,۶۶۵,۸۳۲,۹۰۹,۵۰۸
  ۸ ۱۴۰۲/۱۱/۲۴ ۱۰,۴۸۵ ۱۰,۴۱۴ ۱۰,۴۱۴ ۰ ۰ ۱,۰۱۳,۵۱۲,۰۰۰ ۴,۷۶۶,۴۲۰ ۳۹۹,۸۴۱,۳۸۰ ۱,۲۳۰,۸۷۲,۴۱۹ ۱۲,۸۱۸,۷۵۸,۶۳۵,۳۳۶
  ۹ ۱۴۰۲/۱۱/۲۳ ۱۰,۵۲۴ ۱۰,۴۵۳ ۱۰,۴۵۳ ۰ ۰ ۱,۰۱۳,۵۱۲,۰۰۰ ۳,۴۳۳,۵۷۶ ۳۹۵,۰۷۴,۹۶۰ ۱,۲۳۵,۶۳۸,۸۳۹ ۱۲,۹۱۶,۱۹۳,۱۱۴,۵۵۰
  ۱۰ ۱۴۰۲/۱۱/۲۲ ۱۰,۶۰۳ ۱۰,۵۳۲ ۱۰,۵۳۲ ۰ ۰ ۱,۰۱۳,۵۱۲,۰۰۰ ۰ ۳۹۱,۶۴۱,۳۸۴ ۱,۲۳۹,۰۷۲,۴۱۵ ۱۳,۰۵۰,۲۹۱,۹۱۸,۹۷۸
  ۱۱ ۱۴۰۲/۱۱/۲۱ ۱۰,۶۰۳ ۱۰,۵۳۱ ۱۰,۵۳۱ ۰ ۰ ۱,۰۱۳,۵۱۲,۰۰۰ ۸,۱۶۲,۱۲۸ ۳۹۱,۶۴۱,۳۸۴ ۱,۲۳۹,۰۷۲,۴۱۵ ۱۳,۰۴۹,۲۷۵,۴۳۸,۴۳۰
  ۱۲ ۱۴۰۲/۱۱/۲۰ ۱۰,۶۲۴ ۱۰,۵۵۳ ۱۰,۵۵۳ ۰ ۰ ۱,۰۱۳,۵۱۲,۰۰۰ ۰ ۳۸۳,۴۷۹,۲۵۶ ۱,۲۴۷,۲۳۴,۵۴۳ ۱۳,۱۶۲,۴۹۲,۴۳۶,۶۶۷
  ۱۳ ۱۴۰۲/۱۱/۱۹ ۱۰,۶۲۴ ۱۰,۵۵۳ ۱۰,۵۵۳ ۰ ۰ ۱,۰۱۳,۵۱۲,۰۰۰ ۰ ۳۸۳,۴۷۹,۲۵۶ ۱,۲۴۷,۲۳۴,۵۴۳ ۱۳,۱۶۲,۵۳۵,۸۶۸,۳۳۰
  ۱۴ ۱۴۰۲/۱۱/۱۸ ۱۰,۶۲۶ ۱۰,۵۵۶ ۱۰,۵۵۶ ۰ ۰ ۱,۰۱۳,۵۱۲,۰۰۰ ۱۰,۶۲۰,۰۰۰ ۳۸۳,۴۷۹,۲۵۶ ۱,۲۴۷,۲۳۴,۵۴۳ ۱۳,۱۶۵,۲۱۱,۵۶۹,۸۲۱
  ۱۵ ۱۴۰۲/۱۱/۱۷ ۱۰,۵۳۳ ۱۰,۴۶۴ ۱۰,۴۶۴ ۰ ۰ ۱,۰۱۳,۵۱۲,۰۰۰ ۱۲,۱۰۰,۰۴۷ ۳۷۲,۸۵۹,۲۵۶ ۱,۲۵۷,۸۵۴,۵۴۳ ۱۳,۱۶۲,۴۲۷,۹۰۳,۱۹۳
  ۱۶ ۱۴۰۲/۱۱/۱۶ ۱۰,۵۳۵ ۱۰,۴۶۷ ۱۰,۴۶۷ ۰ ۰ ۱,۰۱۳,۵۱۲,۰۰۰ ۱۹,۱۰۰,۰۰۰ ۳۶۰,۷۵۹,۲۰۹ ۱,۲۶۹,۹۵۴,۵۹۰ ۱۳,۲۹۲,۷۵۰,۰۲۴,۸۷۵
  ۱۷ ۱۴۰۲/۱۱/۱۵ ۱۰,۵۴۷ ۱۰,۴۸۱ ۱۰,۴۸۱ ۰ ۰ ۱,۰۱۳,۵۱۲,۰۰۰ ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳۴۱,۶۵۹,۲۰۹ ۱,۲۸۹,۰۵۴,۵۹۰ ۱۳,۵۱۰,۱۰۵,۱۰۳,۵۱۷
  ۱۸ ۱۴۰۲/۱۱/۱۴ ۱۰,۶۳۱ ۱۰,۵۶۵ ۱۰,۵۶۵ ۰ ۲,۰۱۰,۰۰۰ ۱,۰۱۳,۵۱۲,۰۰۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰ ۳۲۱,۶۵۹,۲۰۹ ۱,۳۰۹,۰۵۴,۵۹۰ ۱۳,۸۳۰,۷۶۸,۹۶۳,۷۷۷
  ۱۹ ۱۴۰۲/۱۱/۱۳ ۱۰,۵۶۱ ۱۰,۴۹۹ ۱۰,۴۹۹ ۰ ۰ ۱,۰۱۱,۵۰۲,۰۰۰ ۰ ۳۱۹,۶۵۹,۲۰۹ ۱,۳۰۹,۰۴۴,۵۹۰ ۱۳,۷۴۳,۱۰۵,۴۸۵,۰۵۸
  ۲۰ ۱۴۰۲/۱۱/۱۲ ۱۰,۵۶۱ ۱۰,۴۹۹ ۱۰,۴۹۹ ۰ ۰ ۱,۰۱۱,۵۰۲,۰۰۰ ۰ ۳۱۹,۶۵۹,۲۰۹ ۱,۳۰۹,۰۴۴,۵۹۰ ۱۳,۷۴۳,۷۳۰,۰۵۸,۵۳۴
  مشاهده همه