صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۱۵۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۵۷۳۲
اطلاعات سرمایه‌گذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۳/۰۳/۰۸
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲,۰۲۱,۳۷۱,۰۱۷
NAVصدور(پایانی)
۹,۸۶۱
NAVابطال(پایانی)
۹,۸۰۰
NAVآماری(پایانی)
۹,۸۵۹
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱۹,۸۰۹,۸۸۵,۱۹۶,۴۶۸
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۳/۰۳/۰۸
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲,۰۲۱,۳۷۱,۰۱۷
قیمت صدور هر واحد (لحظه ای)
۹,۸۶۱
قیمت ابطال هر واحد (لحظه ای)
۹,۸۰۰
قیمت آماری هر واحد (لحظه ای)
۹,۸۵۹
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱۹,۸۰۹,۸۸۵,۱۹۶,۴۶۸
اطلاعات صندوق
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۲/۰۴/۲۱
نوع صندوق
قابل معامله - بخشی
انتخاب نماد:
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۴۰۳/۰۳/۰۸ ۹,۸۶۱ ۹,۸۰۰ ۹,۸۵۹ ۵۹ ۲۶,۳۰۰,۰۰۰ ۱,۹۴۱,۶۲۴,۵۵۲ ۰ ۵۳۷,۴۵۵,۳۳۴ ۲,۰۲۱,۳۷۱,۰۱۷ ۱۹,۸۰۹,۸۸۵,۱۹۶,۴۶۸
  ۲ ۱۴۰۳/۰۳/۰۷ ۹,۷۷۵ ۹,۷۱۴ ۹,۷۷۵ ۶۱ ۰ ۱,۹۱۵,۳۲۴,۵۵۲ ۰ ۵۳۷,۴۵۵,۳۳۴ ۱,۹۹۵,۰۷۱,۰۱۷ ۱۹,۳۷۹,۷۸۴,۸۱۸,۲۶۰
  ۳ ۱۴۰۳/۰۳/۰۶ ۹,۸۰۴ ۹,۷۴۲ ۹,۸۰۵ ۶۳ ۰ ۱,۹۱۵,۳۲۴,۵۵۲ ۱۰,۱۰۰,۰۰۰ ۵۳۷,۴۵۵,۳۳۴ ۱,۹۹۵,۰۷۱,۰۱۷ ۱۹,۴۳۶,۷۹۴,۹۷۰,۵۲۳
  ۴ ۱۴۰۳/۰۳/۰۵ ۹,۹۱۱ ۹,۸۵۰ ۹,۹۱۳ ۶۳ ۰ ۱,۹۱۵,۳۲۴,۵۵۲ ۳,۶۲۰,۰۰۰ ۵۲۷,۳۵۵,۳۳۴ ۲,۰۰۵,۱۷۱,۰۱۷ ۱۹,۷۵۰,۱۰۸,۰۶۶,۳۵۲
  ۵ ۱۴۰۳/۰۳/۰۴ ۱۰,۰۵۲ ۹,۹۸۹ ۱۰,۰۵۵ ۶۶ ۰ ۱,۹۱۵,۳۲۴,۵۵۲ ۰ ۵۲۳,۷۳۵,۳۳۴ ۲,۰۰۸,۷۹۱,۰۱۷ ۲۰,۰۶۶,۷۸۱,۸۸۵,۸۸۴
  ۶ ۱۴۰۳/۰۳/۰۳ ۱۰,۰۵۲ ۹,۹۹۰ ۱۰,۰۵۵ ۶۵ ۰ ۱,۹۱۵,۳۲۴,۵۵۲ ۰ ۵۲۳,۷۳۵,۳۳۴ ۲,۰۰۸,۷۹۱,۰۱۷ ۲۰,۰۶۶,۸۴۳,۷۸۳,۸۶۳
  ۷ ۱۴۰۳/۰۳/۰۲ ۱۰,۰۵۲ ۹,۹۸۹ ۱۰,۰۵۵ ۶۶ ۰ ۱,۹۱۵,۳۲۴,۵۵۲ ۰ ۵۲۳,۷۳۵,۳۳۴ ۲,۰۰۸,۷۹۱,۰۱۷ ۲۰,۰۶۶,۱۶۸,۱۷۸,۷۸۰
  ۸ ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ ۱۰,۰۵۵ ۹,۹۹۳ ۱۰,۰۵۸ ۶۵ ۰ ۱,۹۱۵,۳۲۴,۵۵۲ ۶۰۰,۰۰۰ ۵۲۳,۷۳۵,۳۳۴ ۲,۰۰۸,۷۹۱,۰۱۷ ۲۰,۰۷۲,۸۶۸,۶۴۸,۴۴۷
  ۹ ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ ۱۰,۰۰۸ ۹,۹۴۵ ۱۰,۰۱۱ ۶۶ ۰ ۱,۹۱۵,۳۲۴,۵۵۲ ۰ ۵۲۳,۱۳۵,۳۳۴ ۲,۰۰۹,۳۹۱,۰۱۷ ۱۹,۹۸۳,۳۹۲,۲۶۹,۴۷۲
  ۱۰ ۱۴۰۳/۰۲/۳۰ ۱۰,۰۰۰ ۹,۹۳۷ ۱۰,۰۰۳ ۶۶ ۳۰۰,۰۰۰ ۱,۹۱۵,۳۲۴,۵۵۲ ۲,۲۰۰,۰۰۰ ۵۲۳,۱۳۵,۳۳۴ ۲,۰۰۹,۳۹۱,۰۱۷ ۱۹,۹۶۷,۵۹۶,۷۲۹,۲۰۲
  ۱۱ ۱۴۰۳/۰۲/۲۹ ۱۰,۲۳۶ ۱۰,۱۷۲ ۱۰,۲۳۸ ۶۶ ۳۰۰,۰۰۰ ۱,۹۱۵,۰۲۴,۵۵۲ ۸۳۰,۰۰۰ ۵۲۰,۹۳۵,۳۳۴ ۲,۰۱۱,۲۹۱,۰۱۷ ۲۰,۴۵۸,۸۸۲,۹۶۸,۹۵۴
  ۱۲ ۱۴۰۳/۰۲/۲۸ ۱۰,۳۶۸ ۱۰,۳۰۳ ۱۰,۳۷۲ ۶۹ ۰ ۱,۹۱۴,۷۲۴,۵۵۲ ۰ ۵۲۰,۱۰۵,۳۳۴ ۲,۰۱۱,۸۲۱,۰۱۷ ۲۰,۷۲۸,۳۵۲,۵۲۹,۰۸۶
  ۱۳ ۱۴۰۳/۰۲/۲۷ ۱۰,۳۶۸ ۱۰,۳۰۳ ۱۰,۳۷۱ ۶۸ ۰ ۱,۹۱۴,۷۲۴,۵۵۲ ۰ ۵۲۰,۱۰۵,۳۳۴ ۲,۰۱۱,۸۲۱,۰۱۷ ۲۰,۷۲۷,۷۶۲,۴۰۰,۴۸۱
  ۱۴ ۱۴۰۳/۰۲/۲۶ ۱۰,۳۷۱ ۱۰,۳۰۶ ۱۰,۳۷۴ ۶۸ ۳,۶۰۰,۰۰۰ ۱,۹۱۴,۷۲۴,۵۵۲ ۴۰۰,۰۰۰ ۵۲۰,۱۰۵,۳۳۴ ۲,۰۱۱,۸۲۱,۰۱۷ ۲۰,۷۳۳,۷۶۳,۹۹۵,۵۹۰
  ۱۵ ۱۴۰۳/۰۲/۲۵ ۱۰,۲۹۲ ۱۰,۲۲۸ ۱۰,۲۹۴ ۶۶ ۰ ۱,۹۱۱,۱۲۴,۵۵۲ ۵۰۰,۰۰۰ ۵۱۹,۷۰۵,۳۳۴ ۲,۰۰۸,۶۲۱,۰۱۷ ۲۰,۵۴۳,۲۶۱,۱۴۸,۶۸۵
  ۱۶ ۱۴۰۳/۰۲/۲۴ ۱۰,۳۳۱ ۱۰,۲۶۶ ۱۰,۳۳۳ ۶۷ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۹۱۱,۱۲۴,۵۵۲ ۱,۳۵۰,۰۰۰ ۵۱۹,۲۰۵,۳۳۴ ۲,۰۰۹,۱۲۱,۰۱۷ ۲۰,۶۲۶,۱۵۴,۴۷۳,۸۵۵
  ۱۷ ۱۴۰۳/۰۲/۲۳ ۱۰,۴۵۴ ۱۰,۳۸۹ ۱۰,۴۵۷ ۶۸ ۰ ۱,۹۱۰,۱۲۴,۵۵۲ ۲۰۰,۰۰۰ ۵۱۷,۸۵۵,۳۳۴ ۲,۰۰۹,۴۷۱,۰۱۷ ۲۰,۸۷۶,۱۶۱,۰۷۸,۵۳۳
  ۱۸ ۱۴۰۳/۰۲/۲۲ ۱۰,۵۷۵ ۱۰,۵۱۰ ۱۰,۵۷۸ ۶۸ ۰ ۱,۹۱۰,۱۲۴,۵۵۲ ۱,۶۱۵,۴۱۱ ۵۱۷,۶۵۵,۳۳۴ ۲,۰۰۹,۶۷۱,۰۱۷ ۲۱,۱۲۰,۶۹۴,۰۶۳,۹۹۴
  ۱۹ ۱۴۰۳/۰۲/۲۱ ۱۰,۶۵۷ ۱۰,۵۹۱ ۱۰,۶۵۹ ۶۸ ۰ ۱,۹۱۰,۱۲۴,۵۵۲ ۰ ۵۱۶,۰۳۹,۹۲۳ ۲,۰۱۱,۲۸۶,۴۲۸ ۲۱,۳۰۰,۹۲۹,۶۱۰,۹۷۳
  ۲۰ ۱۴۰۳/۰۲/۲۰ ۱۰,۶۵۷ ۱۰,۵۹۱ ۱۰,۶۵۹ ۶۸ ۰ ۱,۹۱۰,۱۲۴,۵۵۲ ۰ ۵۱۶,۰۳۹,۹۲۳ ۲,۰۱۱,۲۸۶,۴۲۸ ۲۱,۳۰۱,۰۴۵,۷۸۲,۶۵۹
  مشاهده همه