صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۱۵۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۵۷۳۲
اطلاعات سرمایه‌گذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۳/۰۱/۲۴
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۳۳۲,۹۲۱,۰۱۷
NAVصدور(پایانی)
۱۱,۳۵۳
NAVابطال(پایانی)
۱۱,۲۷۶
NAVآماری(پایانی)
۱۱,۲۷۶
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱۵,۰۳۰,۵۴۸,۶۸۸,۶۹۰
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۳/۰۱/۲۴
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۳۳۲,۹۲۱,۰۱۷
قیمت صدور هر واحد (لحظه ای)
۱۱,۳۵۳
قیمت ابطال هر واحد (لحظه ای)
۱۱,۲۷۶
قیمت آماری هر واحد (لحظه ای)
۱۱,۲۷۶
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱۵,۰۳۰,۵۴۸,۶۸۸,۶۹۰
اطلاعات صندوق
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۲/۰۴/۲۱
نوع صندوق
قابل معامله - بخشی
انتخاب نماد:
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۴۰۳/۰۱/۲۴ ۱۱,۳۵۳ ۱۱,۲۷۶ ۱۱,۲۷۶ ۰ ۰ ۱,۱۸۷,۴۳۹,۱۳۱ ۰ ۴۷۱,۷۱۹,۹۱۳ ۱,۳۳۲,۹۲۱,۰۱۷ ۱۵,۰۳۰,۵۴۸,۶۸۸,۶۹۰
  ۲ ۱۴۰۳/۰۱/۲۳ ۱۱,۳۵۳ ۱۱,۲۷۷ ۱۱,۲۷۷ ۰ ۰ ۱,۱۸۷,۴۳۹,۱۳۱ ۰ ۴۷۱,۷۱۹,۹۱۳ ۱,۳۳۲,۹۲۱,۰۱۷ ۱۵,۰۳۱,۱۰۹,۳۸۳,۲۲۹
  ۳ ۱۴۰۳/۰۱/۲۲ ۱۱,۳۵۳ ۱۱,۲۷۷ ۱۱,۲۷۷ ۰ ۰ ۱,۱۸۷,۴۳۹,۱۳۱ ۰ ۴۷۱,۷۱۹,۹۱۳ ۱,۳۳۲,۹۲۱,۰۱۷ ۱۵,۰۳۰,۹۵۲,۹۲۳,۳۲۸
  ۴ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ ۱۱,۳۵۹ ۱۱,۲۸۲ ۱۱,۲۸۲ ۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۱۸۷,۴۳۹,۱۳۱ ۱,۸۵۰,۰۰۰ ۴۷۱,۷۱۹,۹۱۳ ۱,۳۳۲,۹۲۱,۰۱۷ ۱۵,۰۳۸,۲۶۳,۴۲۸,۴۳۹
  ۵ ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ ۱۱,۲۷۹ ۱۱,۲۰۴ ۱۱,۲۰۴ ۰ ۰ ۱,۱۸۶,۴۳۹,۱۳۱ ۱۰۰,۰۰۰ ۴۶۹,۸۶۹,۹۱۳ ۱,۳۳۳,۷۷۱,۰۱۷ ۱۴,۹۴۳,۱۳۹,۰۱۲,۷۸۰
  ۶ ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ ۱۱,۲۴۱ ۱۱,۱۶۵ ۱۱,۱۶۵ ۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۱۸۶,۴۳۹,۱۳۱ ۷۵۰,۰۰۰ ۴۶۹,۷۶۹,۹۱۳ ۱,۳۳۳,۸۷۱,۰۱۷ ۱۴,۸۹۳,۳۲۸,۵۲۴,۴۵۸
  ۷ ۱۴۰۳/۰۱/۱۸ ۱۱,۱۰۳ ۱۱,۰۲۸ ۱۱,۰۲۸ ۰ ۰ ۱,۱۸۵,۴۳۹,۱۳۱ ۱,۹۰۰,۰۰۰ ۴۶۹,۰۱۹,۹۱۳ ۱,۳۳۳,۶۲۱,۰۱۷ ۱۴,۷۰۶,۸۲۱,۵۰۸,۳۰۸
  ۸ ۱۴۰۳/۰۱/۱۷ ۱۱,۴۲۰ ۱۱,۳۴۲ ۱۱,۳۴۲ ۰ ۰ ۱,۱۸۵,۴۳۹,۱۳۱ ۰ ۴۶۷,۱۱۹,۹۱۳ ۱,۳۳۵,۵۲۱,۰۱۷ ۱۵,۱۴۷,۴۶۲,۸۳۸,۴۰۸
  ۹ ۱۴۰۳/۰۱/۱۶ ۱۱,۴۲۰ ۱۱,۳۴۳ ۱۱,۳۴۳ ۰ ۰ ۱,۱۸۵,۴۳۹,۱۳۱ ۰ ۴۶۷,۱۱۹,۹۱۳ ۱,۳۳۵,۵۲۱,۰۱۷ ۱۵,۱۴۸,۲۸۳,۴۰۰,۰۷۷
  ۱۰ ۱۴۰۳/۰۱/۱۵ ۱۱,۴۱۸ ۱۱,۳۴۰ ۱۱,۳۴۰ ۰ ۰ ۱,۱۸۵,۴۳۹,۱۳۱ ۱,۱۸۵,۰۰۰ ۴۶۷,۱۱۹,۹۱۳ ۱,۳۳۵,۵۲۱,۰۱۷ ۱۵,۱۴۵,۱۱۹,۰۱۵,۱۲۳
  ۱۱ ۱۴۰۳/۰۱/۱۴ ۱۱,۴۲۴ ۱۱,۳۴۸ ۱۱,۳۴۸ ۰ ۰ ۱,۱۸۵,۴۳۹,۱۳۱ ۸۰۰,۰۰۰ ۴۶۵,۹۳۴,۹۱۳ ۱,۳۳۶,۷۰۶,۰۱۷ ۱۵,۱۶۸,۶۳۹,۷۱۹,۷۵۹
  ۱۲ ۱۴۰۳/۰۱/۱۳ ۱۱,۶۰۱ ۱۱,۵۲۴ ۱۱,۵۲۴ ۰ ۰ ۱,۱۸۵,۴۳۹,۱۳۱ ۰ ۴۶۵,۱۳۴,۹۱۳ ۱,۳۳۷,۵۰۶,۰۱۷ ۱۵,۴۱۳,۰۹۸,۳۱۰,۸۷۶
  ۱۳ ۱۴۰۳/۰۱/۱۲ ۱۱,۶۰۱ ۱۱,۵۲۴ ۱۱,۵۲۴ ۰ ۰ ۱,۱۸۵,۴۳۹,۱۳۱ ۰ ۴۶۵,۱۳۴,۹۱۳ ۱,۳۳۷,۵۰۶,۰۱۷ ۱۵,۴۱۳,۳۴۵,۰۲۴,۵۳۲
  ۱۴ ۱۴۰۳/۰۱/۱۱ ۱۱,۶۰۳ ۱۱,۵۲۶ ۱۱,۵۲۶ ۰ ۰ ۱,۱۸۵,۴۳۹,۱۳۱ ۰ ۴۶۵,۱۳۴,۹۱۳ ۱,۳۳۷,۵۰۶,۰۱۷ ۱۵,۴۱۶,۰۸۳,۶۸۵,۵۴۹
  ۱۵ ۱۴۰۳/۰۱/۱۰ ۱۱,۵۸۷ ۱۱,۵۰۹ ۱۱,۵۰۹ ۰ ۰ ۱,۱۸۵,۴۳۹,۱۳۱ ۰ ۴۶۵,۱۳۴,۹۱۳ ۱,۳۳۷,۵۰۶,۰۱۷ ۱۵,۳۹۳,۷۲۰,۵۵۱,۱۴۱
  ۱۶ ۱۴۰۳/۰۱/۰۹ ۱۱,۵۸۸ ۱۱,۵۱۰ ۱۱,۵۱۰ ۰ ۰ ۱,۱۸۵,۴۳۹,۱۳۱ ۰ ۴۶۵,۱۳۴,۹۱۳ ۱,۳۳۷,۵۰۶,۰۱۷ ۱۵,۳۹۴,۹۹۸,۷۱۱,۶۲۲
  ۱۷ ۱۴۰۳/۰۱/۰۸ ۱۱,۵۸۲ ۱۱,۵۰۴ ۱۱,۵۰۴ ۰ ۰ ۱,۱۸۵,۴۳۹,۱۳۱ ۱,۲۵۰,۰۰۰ ۴۶۵,۱۳۴,۹۱۳ ۱,۳۳۷,۵۰۶,۰۱۷ ۱۵,۳۸۷,۰۲۸,۷۲۴,۵۱۹
  ۱۸ ۱۴۰۳/۰۱/۰۷ ۱۱,۵۹۹ ۱۱,۵۲۲ ۱۱,۵۲۲ ۰ ۰ ۱,۱۸۵,۴۳۹,۱۳۱ ۰ ۴۶۳,۸۸۴,۹۱۳ ۱,۳۳۸,۷۵۶,۰۱۷ ۱۵,۴۲۴,۹۰۶,۶۴۷,۰۸۶
  ۱۹ ۱۴۰۳/۰۱/۰۶ ۱۱,۵۸۰ ۱۱,۵۰۳ ۱۱,۵۰۳ ۰ ۸,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۱۸۵,۴۳۹,۱۳۱ ۷۵۰,۰۰۰ ۴۶۳,۸۸۴,۹۱۳ ۱,۳۳۸,۷۵۶,۰۱۷ ۱۵,۳۹۹,۰۹۵,۵۵۲,۴۲۴
  ۲۰ ۱۴۰۳/۰۱/۰۵ ۱۱,۷۲۸ ۱۱,۶۵۰ ۱۱,۶۵۰ ۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۱۷۷,۴۳۹,۱۳۱ ۰ ۴۶۳,۱۳۴,۹۱۳ ۱,۳۳۱,۵۰۶,۰۱۷ ۱۵,۵۱۱,۸۲۱,۹۶۷,۴۷۹
  مشاهده همه