صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۱۵۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۵۷۳۲
اطلاعات سرمایه‌گذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۳/۰۳/۲۲
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲,۰۵۸,۵۹۱,۰۱۷
NAVصدور(پایانی)
۹,۹۷۳
NAVابطال(پایانی)
۹,۹۱۱
NAVآماری(پایانی)
۹,۹۶۹
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۲۰,۴۰۲,۵۹۸,۵۴۸,۲۷۶
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۳/۰۳/۲۲
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲,۰۵۸,۵۹۱,۰۱۷
قیمت صدور هر واحد (لحظه ای)
۹,۹۷۳
قیمت ابطال هر واحد (لحظه ای)
۹,۹۱۱
قیمت آماری هر واحد (لحظه ای)
۹,۹۶۹
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۲۰,۴۰۲,۵۹۸,۵۴۸,۲۷۶
اطلاعات صندوق
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۲/۰۴/۲۱
نوع صندوق
قابل معامله - بخشی
انتخاب نماد:
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۴۰۳/۰۳/۲۲ ۹,۹۷۳ ۹,۹۱۱ ۹,۹۶۹ ۵۸ ۰ ۱,۹۹۸,۸۲۴,۵۵۲ ۲,۹۰۰,۰۰۰ ۵۵۷,۴۳۵,۳۳۴ ۲,۰۵۸,۵۹۱,۰۱۷ ۲۰,۴۰۲,۵۹۸,۵۴۸,۲۷۶
  ۲ ۱۴۰۳/۰۳/۲۱ ۹,۹۶۱ ۹,۹۰۰ ۹,۹۵۹ ۵۹ ۹,۴۰۰,۰۰۰ ۱,۹۹۸,۸۲۴,۵۵۲ ۰ ۵۵۴,۵۳۵,۳۳۴ ۲,۰۶۱,۴۹۱,۰۱۷ ۲۰,۴۰۸,۷۵۱,۹۷۸,۰۴۲
  ۳ ۱۴۰۳/۰۳/۲۰ ۹,۸۹۴ ۹,۸۳۳ ۹,۸۹۳ ۶۰ ۱۹,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۹۸۹,۴۲۴,۵۵۲ ۰ ۵۵۴,۵۳۵,۳۳۴ ۲,۰۵۲,۰۹۱,۰۱۷ ۲۰,۱۷۸,۸۹۴,۶۶۶,۵۱۳
  ۴ ۱۴۰۳/۰۳/۱۹ ۹,۸۰۸ ۹,۷۴۸ ۹,۸۰۷ ۵۹ ۰ ۱,۹۷۰,۴۲۴,۵۵۲ ۶,۱۰۰,۰۰۰ ۵۵۴,۵۳۵,۳۳۴ ۲,۰۳۳,۰۹۱,۰۱۷ ۱۹,۸۱۸,۸۸۴,۰۴۳,۵۰۶
  ۵ ۱۴۰۳/۰۳/۱۸ ۹,۹۲۲ ۹,۸۶۲ ۹,۹۲۱ ۵۹ ۰ ۱,۹۷۰,۴۲۴,۵۵۲ ۰ ۵۴۸,۴۳۵,۳۳۴ ۲,۰۳۹,۱۹۱,۰۱۷ ۲۰,۱۰۹,۴۹۹,۷۴۶,۰۱۷
  ۶ ۱۴۰۳/۰۳/۱۷ ۹,۹۲۲ ۹,۸۶۲ ۹,۹۲۱ ۵۹ ۰ ۱,۹۷۰,۴۲۴,۵۵۲ ۰ ۵۴۸,۴۳۵,۳۳۴ ۲,۰۳۹,۱۹۱,۰۱۷ ۲۰,۱۰۹,۷۲۸,۲۴۴,۰۸۲
  ۷ ۱۴۰۳/۰۳/۱۶ ۹,۹۱۹ ۹,۸۵۹ ۹,۹۱۸ ۵۹ ۰ ۱,۹۷۰,۴۲۴,۵۵۲ ۲,۶۵۰,۰۰۰ ۵۴۸,۴۳۵,۳۳۴ ۲,۰۳۹,۱۹۱,۰۱۷ ۲۰,۱۰۴,۰۹۹,۳۳۹,۷۸۵
  ۸ ۱۴۰۳/۰۳/۱۵ ۹,۹۸۸ ۹,۹۲۷ ۹,۹۸۶ ۵۹ ۰ ۱,۹۷۰,۴۲۴,۵۵۲ ۰ ۵۴۵,۷۸۵,۳۳۴ ۲,۰۴۱,۸۴۱,۰۱۷ ۲۰,۲۶۹,۹۴۴,۴۷۵,۸۲۲
  ۹ ۱۴۰۳/۰۳/۱۴ ۹,۹۸۸ ۹,۹۲۷ ۹,۹۸۶ ۵۹ ۰ ۱,۹۷۰,۴۲۴,۵۵۲ ۰ ۵۴۵,۷۸۵,۳۳۴ ۲,۰۴۱,۸۴۱,۰۱۷ ۲۰,۲۶۹,۷۷۲,۳۵۳,۹۳۳
  ۱۰ ۱۴۰۳/۰۳/۱۳ ۹,۹۸۷ ۹,۹۲۶ ۹,۹۸۵ ۵۹ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۹۷۰,۴۲۴,۵۵۲ ۱,۰۳۰,۰۰۰ ۵۴۵,۷۸۵,۳۳۴ ۲,۰۴۱,۸۴۱,۰۱۷ ۲۰,۲۶۸,۱۴۴,۳۷۶,۴۷۶
  ۱۱ ۱۴۰۳/۰۳/۱۲ ۹,۹۶۴ ۹,۹۰۳ ۹,۹۶۲ ۵۹ ۰ ۱,۹۶۰,۴۲۴,۵۵۲ ۷,۳۰۰,۰۰۰ ۵۴۴,۷۵۵,۳۳۴ ۲,۰۳۲,۸۷۱,۰۱۷ ۲۰,۱۳۲,۱۰۰,۵۴۹,۲۵۳
  ۱۲ ۱۴۰۳/۰۳/۱۱ ۹,۹۶۰ ۹,۸۹۹ ۹,۹۵۹ ۶۰ ۰ ۱,۹۶۰,۴۲۴,۵۵۲ ۰ ۵۳۷,۴۵۵,۳۳۴ ۲,۰۴۰,۱۷۱,۰۱۷ ۲۰,۱۹۵,۵۱۸,۴۴۳,۷۷۶
  ۱۳ ۱۴۰۳/۰۳/۱۰ ۹,۹۵۹ ۹,۸۹۸ ۹,۹۵۸ ۶۰ ۰ ۱,۹۶۰,۴۲۴,۵۵۲ ۰ ۵۳۷,۴۵۵,۳۳۴ ۲,۰۴۰,۱۷۱,۰۱۷ ۲۰,۱۹۴,۳۲۷,۶۰۹,۱۲۱
  ۱۴ ۱۴۰۳/۰۳/۰۹ ۹,۹۶۴ ۹,۹۰۳ ۹,۹۶۳ ۶۰ ۱۸,۸۰۰,۰۰۰ ۱,۹۶۰,۴۲۴,۵۵۲ ۰ ۵۳۷,۴۵۵,۳۳۴ ۲,۰۴۰,۱۷۱,۰۱۷ ۲۰,۲۰۴,۷۱۷,۵۳۵,۵۷۹
  ۱۵ ۱۴۰۳/۰۳/۰۸ ۹,۸۶۱ ۹,۸۰۰ ۹,۸۵۹ ۵۹ ۲۶,۳۰۰,۰۰۰ ۱,۹۴۱,۶۲۴,۵۵۲ ۰ ۵۳۷,۴۵۵,۳۳۴ ۲,۰۲۱,۳۷۱,۰۱۷ ۱۹,۸۰۹,۸۸۵,۱۹۶,۴۶۸
  ۱۶ ۱۴۰۳/۰۳/۰۷ ۹,۷۷۵ ۹,۷۱۴ ۹,۷۷۵ ۶۱ ۰ ۱,۹۱۵,۳۲۴,۵۵۲ ۰ ۵۳۷,۴۵۵,۳۳۴ ۱,۹۹۵,۰۷۱,۰۱۷ ۱۹,۳۷۹,۷۸۴,۸۱۸,۲۶۰
  ۱۷ ۱۴۰۳/۰۳/۰۶ ۹,۸۰۴ ۹,۷۴۲ ۹,۸۰۵ ۶۳ ۰ ۱,۹۱۵,۳۲۴,۵۵۲ ۱۰,۱۰۰,۰۰۰ ۵۳۷,۴۵۵,۳۳۴ ۱,۹۹۵,۰۷۱,۰۱۷ ۱۹,۴۳۶,۷۹۴,۹۷۰,۵۲۳
  ۱۸ ۱۴۰۳/۰۳/۰۵ ۹,۹۱۱ ۹,۸۵۰ ۹,۹۱۳ ۶۳ ۰ ۱,۹۱۵,۳۲۴,۵۵۲ ۳,۶۲۰,۰۰۰ ۵۲۷,۳۵۵,۳۳۴ ۲,۰۰۵,۱۷۱,۰۱۷ ۱۹,۷۵۰,۱۰۸,۰۶۶,۳۵۲
  ۱۹ ۱۴۰۳/۰۳/۰۴ ۱۰,۰۵۲ ۹,۹۸۹ ۱۰,۰۵۵ ۶۶ ۰ ۱,۹۱۵,۳۲۴,۵۵۲ ۰ ۵۲۳,۷۳۵,۳۳۴ ۲,۰۰۸,۷۹۱,۰۱۷ ۲۰,۰۶۶,۷۸۱,۸۸۵,۸۸۴
  ۲۰ ۱۴۰۳/۰۳/۰۳ ۱۰,۰۵۲ ۹,۹۹۰ ۱۰,۰۵۵ ۶۵ ۰ ۱,۹۱۵,۳۲۴,۵۵۲ ۰ ۵۲۳,۷۳۵,۳۳۴ ۲,۰۰۸,۷۹۱,۰۱۷ ۲۰,۰۶۶,۸۴۳,۷۸۳,۸۶۳
  مشاهده همه