صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۱۵۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۵۷۳۲
ترکیب دارایی‌های دوره‌ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی ۶,۵۹۳,۱۹۱ ۵۴.۴۴ ۶,۵۹۳,۱۹۱ ۳۵.۱ ۶,۱۲۹,۶۰۱ ۳۰ ۶,۳۰۰,۰۵۸ ۳۰.۱۸
سایر سهام ۱۰,۰۲۲,۶۵۳ ۸۲.۷۶ ۱۰,۰۲۲,۶۵۳ ۵۳.۳۶ ۱۲,۰۳۳,۲۰۲ ۵۸.۹ ۱۲,۱۷۵,۸۴۰ ۵۸.۳۲
اوراق مشارکت ۰ ۰.۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
اوراق سپرده ۰ ۰.۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
نقد و بانک (جاری و سپرده) ۱,۴۱۷,۷۷۴ ۱۱.۷۱ ۲,۰۷۲,۵۵۰ ۱۱.۰۳ ۲,۰۵۱,۸۰۱ ۱۰.۰۴ ۲,۱۰۳,۷۶۵ ۱۰.۰۸
سایر دارایی‌ها ۷۶,۷۰۰ ۰.۶۳ ۹۵,۲۲۲ ۰.۵۱ ۲۱۶,۷۹۳ ۱.۰۶ ۲۹۶,۳۵۲ ۱.۴۲
صندوق سرمایه‌گذاری ۰ ۰.۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
شمش و طلا ۰ ۰.۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد