صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۱۵۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۵۷۳۲
ترکیب دارایی‌های دوره‌ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی ۵,۵۴۲,۶۵۶ ۶۴.۳۸ ۵,۸۷۸,۹۳۶ ۷۳.۷۷ ۵,۴۴۴,۱۱۷ ۷۰.۱۷ ۵,۷۷۵,۰۰۳ ۷۰.۶۴
سایر سهام ۱,۷۳۹,۲۹۴ ۲۰.۲۰ ۲,۰۲۶,۶۰۲ ۲۵.۴۴ ۲,۲۸۸,۱۴۷ ۲۹.۵ ۲,۳۲۰,۸۲۱ ۲۸.۳۹
اوراق مشارکت ۰ ۰.۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
اوراق سپرده ۰ ۰.۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
نقد و بانک (جاری و سپرده) ۱,۲۴۲,۱۱۱ ۱۴.۴۳ ۹,۶۶۹ ۰.۱۲ ۲,۷۷۱ ۰.۰۴ ۱۳,۴۴۸ ۰.۱۶
سایر دارایی‌ها ۸۵,۷۵۶ ۱.۰۰ ۵۳,۵۸۲ ۰.۶۷ ۲۳,۱۴۶ ۰.۳ ۶۵,۵۲۶ ۰.۸
صندوق سرمایه‌گذاری ۰ ۰.۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد