صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۱۵۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۵۷۳۲
ترکیب دارایی‌های دوره‌ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی ۶,۹۸۵,۳۰۶ ۶۷.۹۶ ۶,۹۸۵,۳۰۶ ۵۰.۲۶ ۶,۹۸۵,۳۰۶ ۴۵.۳۹ ۶,۸۳۰,۴۰۹ ۴۴.۶۱
سایر سهام ۷,۷۱۲,۲۳۲ ۷۵.۰۴ ۷,۷۱۲,۲۳۲ ۵۵.۴۹ ۷,۷۱۲,۲۳۲ ۵۰.۱۱ ۷,۸۸۴,۸۷۶ ۵۱.۵
اوراق مشارکت ۰ ۰.۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
اوراق سپرده ۰ ۰.۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
نقد و بانک (جاری و سپرده) ۱,۱۱۹,۰۳۹ ۱۰.۸۹ ۱,۳۹۷,۹۴۹ ۱۰.۰۶ ۶۸۰,۱۵۳ ۴.۴۲ ۵۸۵,۰۸۵ ۳.۸۲
سایر دارایی‌ها ۶۳,۳۱۸ ۰.۶۲ ۴۳,۶۳۰ ۰.۳۱ ۱۱,۹۳۵ ۰.۰۸ ۱۱,۰۹۲ ۰.۰۷
صندوق سرمایه‌گذاری ۰ ۰.۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
شمش و طلا ۰ ۰.۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد