صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۱۵۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۵۷۳۲
صورت‌های مالی صندوق
تاریخ تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۴۰۳/۰۳/۱۰ ۱۴۰۳/۰۳/۱۰ پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ نماد سیمانو دانلود
۱۴۰۳/۰۳/۱۰ ۱۴۰۳/۰۳/۱۰ پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ نماد خودران دانلود
۱۴۰۳/۰۳/۱۰ ۱۴۰۳/۰۳/۱۰ پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ نماد استیل دانلود
۱۴۰۳/۰۲/۱۰ ۱۴۰۳/۰۲/۱۰ پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱- نماد خودران دانلود
۱۴۰۳/۰۲/۱۰ ۱۴۰۳/۰۲/۱۰ پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱- نماد استیل دانلود
۱۴۰۳/۰۲/۰۴ ۱۴۰۳/۰۲/۰۴ گزارش عملکرد دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ دانلود
۱۴۰۳/۰۲/۰۴ ۱۴۰۳/۰۲/۰۴ صورتهای مالی حسابرسی نشده دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ دانلود
۱۴۰۳/۰۱/۱۱ ۱۴۰۳/۰۱/۱۱ پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ دانلود
۱۴۰۳/۰۱/۱۰ ۱۴۰۳/۰۱/۱۰ پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ دانلود
۱۴۰۲/۱۱/۲۵ ۱۴۰۲/۱۱/۲۵ صورت های مالی سالانه(شش ماه و چهارده روزه) -حسابرسی شده -منتهی به ۳۰آذرماه ۱۴۰۲ دانلود
۱۴۰۲/۱۱/۱۰ ۱۴۰۲/۱۱/۱۰ پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ دانلود
۱۴۰۲/۱۰/۲۷ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷ گزارش عملکرد سالانه(شش ماه و چهارده روزه) -منتهی به ۳۰آذرماه ۱۴۰۲ دانلود
۱۴۰۲/۱۰/۲۷ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷ صورت های مالی سالانه(شش ماه و چهارده روزه) -حسابرسی نشده -منتهی به ۳۰آذرماه ۱۴۰۲ دانلود
۱۴۰۲/۱۰/۲۷ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷ گزارش عملکرد ۹ ماهه(سه ماه و چهارده روزه) منتهی به ۳۱ شهریور دانلود
۱۴۰۲/۱۰/۲۷ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷ صورت های مالی۹ ماهه(سه ماه و چهارده روزه) منتهی به ۳۱ شهریور دانلود
۱۴۰۲/۱۰/۱۰ ۱۴۰۲/۱۰/۱۰ پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ دانلود
۱۴۰۲/۰۹/۰۹ ۱۴۰۲/۰۹/۰۹ پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ دانلود
۱۴۰۲/۰۸/۱۰ ۱۴۰۲/۰۸/۱۰ پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ دانلود
۱۴۰۲/۰۷/۱۰ ۱۴۰۲/۰۷/۱۰ پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱ دانلود
۱۴۰۲/۰۶/۰۹ ۱۴۰۲/۰۶/۰۹ پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱ دانلود