صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۱۵۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۵۷۳۲
اساسنامه صندوق
اساسنامه
تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۴۰۲/۰۳/۲۸ اساسنامه (نسخه اولیه) اساس نامه
۱۴۰۲/۰۸/۲۰ اساسنامه (نسخه نهایی) اساس نامه
تغییرات اساسنامه
تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ تصمیمات مجمع - تغییر اساسنامه صندوق مورخ ۱۴۰۲.۰۹.۰۵ تغییرات اساس نامه
۱۴۰۲/۰۷/۱۰ تصمیمات مجمع - تغییر اساسنامه صندوق مورخ ۱۴۰۲.۰۶.۲۲ تغییرات اساس نامه
۱۴۰۲/۰۶/۰۸ تصمیمات مجمع - تغییر اساسنامه صندوق مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۰۱ ساعت ۱۵ تغییرات اساس نامه