صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۱۵۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۵۷۳۲
بازده دوره‌ای صندوق
اطلاعات بازدهی صندوق در دوره‌های زمانی مختلف در جدول زیر به صورت ساده ارائه شده است که بروزرسانی آن بعد از هر بار محاسبه NAV انجام می‌شود.

توضیحات از تاریخ تا تاریخ بازدهی صندوق بازدهی بازار
روز اخیر ۱۴۰۳/۰۳/۲۱ ۱۴۰۳/۰۳/۲۲ %۰.۱۱۱ %۰.۱۵۴
هفته گذشته ۱۴۰۳/۰۳/۱۵ ۱۴۰۳/۰۳/۲۲ (۰.۱۶۱)% (۰.۳۰۶)%
ماه گذشته ۱۴۰۳/۰۲/۲۳ ۱۴۰۳/۰۳/۲۲ (۴.۶۰۱)% (۵.۱۰۱)%
۳ ماه اخیر ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ ۱۴۰۳/۰۳/۲۲ (۸.۶۵۴)% (۳.۱۹۷)%
۶ ماه ۱۴۰۲/۰۹/۲۳ ۱۴۰۳/۰۳/۲۲ (۷.۹۱۶)% (۳.۵۵۸)%
یک سال اخیر ۱۴۰۲/۰۳/۲۲ ۱۴۰۳/۰۳/۲۲
۳ سال اخیر ۱۴۰۰/۰۳/۲۲ ۱۴۰۳/۰۳/۲۲
۵ سال اخیر ۱۳۹۸/۰۳/۲۳ ۱۴۰۳/۰۳/۲۲
تا زمان انتشار ۱۴۰۲/۰۴/۲۱ ۱۴۰۳/۰۳/۲۲ (۰.۹۴)% %۰.۴۷۸
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس %۵.۲۶ %۵.۶
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس (۴.۲۸)% (۲.۶۳)%