صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۱۵۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۵۷۳۲
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
1 صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع مفید 1403/03/08 9,861 9,800 9,859 59 26,300,000 1,941,624,552 0 537,455,334 2,021,371,017 19,809,885,196,468
2 صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع مفید 1403/03/07 9,775 9,714 9,775 61 0 1,915,324,552 0 537,455,334 1,995,071,017 19,379,784,818,260
3 صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع مفید 1403/03/06 9,804 9,742 9,805 63 0 1,915,324,552 10,100,000 537,455,334 1,995,071,017 19,436,794,970,523
4 صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع مفید 1403/03/05 9,911 9,850 9,913 63 0 1,915,324,552 3,620,000 527,355,334 2,005,171,017 19,750,108,066,352
5 صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع مفید 1403/03/04 10,052 9,989 10,055 66 0 1,915,324,552 0 523,735,334 2,008,791,017 20,066,781,885,884
6 صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع مفید 1403/03/03 10,052 9,990 10,055 65 0 1,915,324,552 0 523,735,334 2,008,791,017 20,066,843,783,863
7 صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع مفید 1403/03/02 10,052 9,989 10,055 66 0 1,915,324,552 0 523,735,334 2,008,791,017 20,066,168,178,780
8 صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع مفید 1403/03/01 10,055 9,993 10,058 65 0 1,915,324,552 600,000 523,735,334 2,008,791,017 20,072,868,648,447
9 صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع مفید 1403/02/31 10,008 9,945 10,011 66 0 1,915,324,552 0 523,135,334 2,009,391,017 19,983,392,269,472
10 صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع مفید 1403/02/30 10,000 9,937 10,003 66 300,000 1,915,324,552 2,200,000 523,135,334 2,009,391,017 19,967,596,729,202
11 صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع مفید 1403/02/29 10,236 10,172 10,238 66 300,000 1,915,024,552 830,000 520,935,334 2,011,291,017 20,458,882,968,954
12 صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع مفید 1403/02/28 10,368 10,303 10,372 69 0 1,914,724,552 0 520,105,334 2,011,821,017 20,728,352,529,086
13 صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع مفید 1403/02/27 10,368 10,303 10,371 68 0 1,914,724,552 0 520,105,334 2,011,821,017 20,727,762,400,481
14 صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع مفید 1403/02/26 10,371 10,306 10,374 68 3,600,000 1,914,724,552 400,000 520,105,334 2,011,821,017 20,733,763,995,590
15 صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع مفید 1403/02/25 10,292 10,228 10,294 66 0 1,911,124,552 500,000 519,705,334 2,008,621,017 20,543,261,148,685
16 صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع مفید 1403/02/24 10,331 10,266 10,333 67 1,000,000 1,911,124,552 1,350,000 519,205,334 2,009,121,017 20,626,154,473,855
17 صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع مفید 1403/02/23 10,454 10,389 10,457 68 0 1,910,124,552 200,000 517,855,334 2,009,471,017 20,876,161,078,533
18 صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع مفید 1403/02/22 10,575 10,510 10,578 68 0 1,910,124,552 1,615,411 517,655,334 2,009,671,017 21,120,694,063,994
19 صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع مفید 1403/02/21 10,657 10,591 10,659 68 0 1,910,124,552 0 516,039,923 2,011,286,428 21,300,929,610,973
20 صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع مفید 1403/02/20 10,657 10,591 10,659 68 0 1,910,124,552 0 516,039,923 2,011,286,428 21,301,045,782,659