صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۱۵۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۵۷۳۲
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
1 صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع مفید 1402/09/13 10,923 10,848 10,848 0 2,500,000 7,502,000 0 265,832,000 741,670,000 8,045,362,697,322
2 صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع مفید 1402/09/12 10,882 10,807 10,807 0 5,000,000 5,002,000 2,000,000 265,832,000 739,170,000 7,987,906,504,035
3 صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع مفید 1402/09/11 10,371 10,298 10,298 0 0 2,000 2,000,000 263,832,000 736,170,000 7,581,215,519,022
4 صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع مفید 1402/09/10 10,344 10,271 10,271 0 0 2,000 0 261,832,000 738,170,000 7,582,020,222,390
5 صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع مفید 1402/09/09 10,343 10,270 10,270 0 0 2,000 0 261,832,000 738,170,000 7,581,165,727,697
6 صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع مفید 1402/09/08 10,360 10,288 10,288 0 0 2,000 1,400,000 261,832,000 738,170,000 7,594,145,734,987
7 صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع مفید 1402/09/07 10,189 10,118 10,118 0 0 2,000 500,000 260,432,000 739,570,000 7,483,168,819,341
8 صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع مفید 1402/09/06 10,122 10,051 10,051 0 0 2,000 1,450,000 259,932,000 740,070,000 7,438,747,657,003
9 صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع مفید 1402/09/05 10,152 10,082 10,082 0 0 2,000 400,000 258,482,000 741,520,000 7,475,731,123,324
10 صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع مفید 1402/09/04 10,117 10,046 10,046 0 0 2,000 1,000,000 258,082,000 741,920,000 7,453,651,086,631
11 صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع مفید 1402/09/03 10,139 10,068 10,068 0 0 2,000 0 257,082,000 742,920,000 7,480,084,662,354
12 صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع مفید 1402/09/02 10,140 10,069 10,069 0 0 2,000 0 257,082,000 742,920,000 7,480,563,438,500
13 صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع مفید 1402/09/01 10,139 10,069 10,069 0 0 2,000 600,000 257,082,000 742,920,000 7,480,123,974,132
14 صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع مفید 1402/08/30 10,151 10,080 10,080 0 0 2,000 500,000 256,482,000 743,520,000 7,494,911,311,645
15 صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع مفید 1402/08/29 10,104 10,033 10,033 0 0 2,000 1,000,000 255,982,000 744,020,000 7,464,986,905,578
16 صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع مفید 1402/08/28 10,154 10,084 10,084 0 0 2,000 1,670,000 254,982,000 745,020,000 7,512,827,554,896
17 صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع مفید 1402/08/27 10,121 10,050 10,050 0 0 2,000 2,000,000 253,312,000 746,690,000 7,504,540,829,835
18 صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع مفید 1402/08/26 10,202 10,131 10,131 0 0 2,000 0 251,312,000 748,690,000 7,585,277,264,822
19 صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع مفید 1402/08/25 10,203 10,132 10,132 0 0 2,000 0 251,312,000 748,690,000 7,585,896,575,034
20 صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع مفید 1402/08/24 10,201 10,130 10,130 0 0 2,000 0 251,312,000 748,690,000 7,584,176,345,718