صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۱۵۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۵۷۳۲
News
دسته بندی اخبار صندوق, مجامع
عنوان خبر تصمیمات مجمع - افزودن بند 7-3 امیدنامه صندوق در خصوص ریسک سرمایه‌گذاری در صندوق مورخ 1403.03.16
منبع -
مقدمه تصمیمات مجمع - افزودن بند 7-3 امیدنامه صندوق در خصوص ریسک سرمایه‌گذاری در صندوق مورخ 1403.03.16
متن خبر
پیوست
مشاهده پیوست